Side Menu
SL Group Kft | Adatv?delmi t?j?koztat?
1574
page-template-default,page,page-id-1574,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Adatv?delmi t?j?koztat?

 

ADATV?DELMI ?S ADATKEZEL?SI ?T?J?KOZTAT?

A szervezet megnevez?se: SL Group F?t?stechnika Kft.

A szervezet sz?khelye: 3200 Gy?ngy?s. Koh?ry ?t 22. Fsz.1.

A szervezet el?rhet?s?gei: kereskedelem@slgkft.hu | www.slgkft.hu

?

 

A jelen adatv?delmi t?j?koztat? a term?szetes szem?lyeknek a szem?lyes adatok kezel?se tekintet?ben t?rt?n? v?delm?re ?s a szem?lyes adatok szabad ?raml?s?ra vonatkoz? szab?lyokat ?llap?t meg. Az adatv?delmi t?j?koztat?ban foglaltakat kell alkalmazni a konkr?t adatkezel?si tev?kenys?gek sor?n.

 

Az adatv?delmi ?s adatkezel?si t?j?koztat? c?lja

Az SL Group F?t?stechnika Kft. (tov?bbiakban: Adatkezel?) tev?kenys?g?vel kapcsolatban- mely lehet az Adatkezel? tev?kenys?g?vel ?sszef?gg? szolg?ltat?s ny?jt?sa, on line ?s nem on line ?rt?kes?t?s- a vele szerz?d?ses kapcsolatban ?ll? felhaszn?l?k szem?lyes adatait? kiz?r?lag a megrendel?sek teljes?t?s?nek c?lj?b?l ?s a teljes?t?ssel kapcsolatos k?telezetts?gei (sz?ml?z?s) teljes?t?se ?rdek?ben kezeli. Csak olyan szem?lyes adatot kezel, amely az adatkezel?s c?lj?nak megval?sul?s?hoz elengedhetetlen ?s a c?l el?r?s?re alkalmas.

Az Adatkezel? a szem?lyes adatokat kiz?r?lag a c?l megval?sul?s?hoz sz?ks?ges m?rt?kben ?s ideig kezeli

 

Az Adatkezel? tev?kenys?ge sor?n teljes m?rt?kben meg k?v?n felelni a szem?lyes adatok kezel?s?re vonatkoz? jogszab?lyi el??r?soknak, k?l?n?sen az Eur?pai Parlament ?s a Tan?cs (EU) 2016/679 rendelet?ben foglaltaknak.

 

L?nyeges fogalmak, meghat?roz?sok

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Eur?pai Uni? ?j Adatv?delmi Rendelete
 • adatkezel?: az a term?szetes vagy jogi szem?ly, illetve jogi szem?lyis?ggel nem rendelkez? szervezet, aki vagy amely ? t?rv?nyben vagy az Eur?pai Uni? k?telez? jogi aktus?ban meghat?rozott keretek k?z?tt- ?n?ll?an vagy m?sokkal egy?tt az adat kezel?s?nek c?ljait ?s eszk?zeit ?n?ll?an vagy m?sokkal egy?tt meghat?rozza; ha az adatkezel?s c?lj?t meghat?rozza, az adatkezel?sre ( bele?rtve a felhaszn?lt eszk?zt) vonatkoz? d?nt?seket meghozza ?s v?grehajtja, vagy az adatfeldolgoz?val v?grehajtatja.
 • adatkezel?s: az alkalmazott elj?r?st?l f?ggetlen?l az adaton v?gzett b?rmely m?velet vagy m?veletek ?sszess?ge, ?gy k?l?n?sen gy?jt?se, felv?tele, r?gz?t?se, rendszerez?se, t?rol?sa, megv?ltoztat?sa, felhaszn?l?sa, lek?rdez?se, tov?bb?t?sa, nyilv?noss?gra hozatala, ?sszehangol?sa vagy ?sszekapcsol?sa, z?rol?sa, t?rl?se ?s megsemmis?t?se, valamint az adat tov?bbi felhaszn?l?s?nak megakad?lyoz?sa, f?nyk?p-, hang-vagy k?pfelv?tel k?sz?t?se, valamint a szem?ly azonos?t?s?ra alkalmas fizikai jellemz?k ( pl. ujj-vagy teny?rnyomat, DNS-minta, ?riszk?p) r?gz?t?se.
 • adatfeldolgoz?: az a term?szetes vagy jogi szem?ly, illetve jogi szem?lyis?ggel nem rendelkez? szervezet, aki vagy amely – t?rv?nyben vagy az Eur?pai Uni? k?telez? jogi aktus?ban meghat?rozott keretek k?z?tt ?s felt?telekkel- az adatkezel? megb?z?s?b?l vagy rendelkez?se alapj?n szem?lyes adatokat kezel.
 • szem?lyes adat: az ?rintettre vonatkoz? b?rmely inform?ci?;
 • ?rintettek k?re: b?rmely inform?ci? alapj?n azonos?tott vagy azonos?that? term?szetes szem?ly.
 • harmadik f?l: az a term?szetes vagy jogi szem?ly, illetve jogi szem?lyis?ggel nem rendelkez? szervezet, aki vagy amely nem azonos az ?rintettel, az adatkezel?vel, az adatfeldolgoz?val vagy azokkal a szem?lyekkel, akik az adatkezel? vagy adatfeldolgoz? k?zvetlen ir?ny?t?sa alatt a szem?lyes adatok kezel?s?re ir?nyul? m?veleteket v?geznek.
 • az ?rintett hozz?j?rul?sa: az ?rintett akarat?nak ?nk?ntes, hat?rozott ?s megfelel? t?j?koztat?son alapul? egy?rtelm? kinyilv?n?t?sa, amellyel az ?rintett nyilatkozat vagy az akarat?t f?lre?rthetetlen?l kifejez? m?s magatart?s ?tj?n jelzi, hogy beleegyez?s?t adja a r? vonatkoz? szem?lyes adatok kezel?s?hez.;
 • nyilv?ntart?si rendszer: a szem?lyes adatok b?rmely m?don ? centraliz?lt, decentraliz?lt vagy funkcion?lis vagy f?ldrajzi szempontok szerint ? tagolt ?llom?nya, amely meghat?rozott ism?rvek alapj?n hozz?f?rhet?;
 • adatv?delmi incidens: az adatbiztons?g olyan s?relme, amely a tov?bb?tott, t?rolt vagy m?s m?don kezelt szem?lyes adatok v?letlen vagy jogellenes megsemmis?l?s?t, elveszt?s?t, m?dosul?s?t, jogosulatlan tov?bb?t?s?t vagy nyilv?noss?gra hozatal?t, vagy az azokhoz val? jogosulatlan hozz?f?r?st eredm?nyezi;

Az adatkezel?s ir?nyelvei

A szem?lyes adatok kezel?s?t jogszer?en ?s tisztess?gesen, valamint az ?rintett sz?m?ra ?tl?that? m?don kell v?gezni.

A szem?lyes adatok gy?jt?se csak meghat?rozott, egy?rtelm? ?s jogszer? c?lb?l t?rt?nhet.

A szem?lyes adatok kezel?s?nek c?lja megfelel? ?s relev?ns legyen, ?s csak a sz?ks?ges m?rt?k? lehet.

A szem?lyes adatoknak pontosnak ?s naprak?sznek kell lenni?k. A pontatlan szem?lyes adatokat halad?ktalanul t?r?lni kell.

A szem?lyes adatok t?rol?s?nak olyan form?ban kell t?rt?nnie, hogy az ?rintettek azonos?t?s?t csak sz?ks?ges ideig tegye lehet?v?.

A szem?lyes adatok kezel?s?t oly m?don kell v?gezni, hogy megfelel? technikai vagy szervez?si int?zked?sek alkalmaz?s?val biztos?tva legyen a szem?lyes adatok megfelel? biztons?ga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezel?s?vel, v?letlen elveszt?s?vel, megsemmis?t?s?vel vagy k?rosod?s?val szembeni v?delmet is ide?rtve.

Az adatv?delem elveit minden azonos?tott vagy azonos?that? term?szetes szem?lyre vonatkoz? inform?ci? eset?ben alkalmazni kell.

 

Szem?lyes adatok kezel?se

Az adatkezel?sre csak akkor ker?lhet sor, ha az ?rintett szem?ly egy?rtelm? meger?s?t? cselekedettel, p?ld?ul ?r?sbeli – ide?rtve az elektronikus ?ton tett – vagy sz?beli nyilatkozattal ?nk?ntes, konkr?t, t?j?koztat?son alapul? ?s egy?rtelm? hozz?j?rul?s?t adja az adatok kezel?s?hez.

Az adatkezel?shez val? hozz?j?rul?snak min?s?l az is, ha az ?rintett szem?ly az internetes honlap megtekint?se sor?n bejel?l egy erre vonatkoz? n?gyzetet. A hallgat?s, az el?re bejel?lt n?gyzet vagy a nem cselekv?s nem min?s?l hozz?j?rul?snak.

Hozz?j?rul?snak min?s?l az is, ha valamely felhaszn?l? az elektronikus szolg?ltat?sok ig?nybev?tele sor?n erre vonatkoz? technikai be?ll?t?sokat hajt v?gre, vagy olyan nyilatkozatot illetve cselekedet tesz, amely az adott ?sszef?gg?sben az ?rintett szem?ly hozz?j?rul?s?t szem?lyes adatainak kezel?s?hez egy?rtelm?en jelzi.

A szem?lyes adatokat olyan m?don kell kezelni, amely biztos?tja azok megfelel? szint? biztons?g?t ?s bizalmas kezel?s?t, t?bbek k?z?tt annak ?rdek?ben, hogy megakad?lyozza a szem?lyes adatokhoz ?s a szem?lyes adatok kezel?s?hez haszn?lt eszk?z?kh?z val? jogosulatlan hozz?f?r?st, illetve azok jogosulatlan felhaszn?l?s?t.

A pontatlan szem?lyes adatok helyesb?t?se vagy t?rl?se ?rdek?ben minden ?sszer? l?p?st meg kell tenni.

 

Az adatkezel?s jogszer?s?ge

A szem?lyes adatok kezel?se akkor jogszer?, ha az al?bbiak valamelyike teljes?l:

 • az ?rintett hozz?j?rul?s?t adta szem?lyes adatainak egy vagy t?bb konkr?t c?lb?l t?rt?n? kezel?s?hez;
 • az adatkezel?s olyan szerz?d?s teljes?t?s?hez sz?ks?ges, amelyben az ?rintett az egyik f?l, vagy az a szerz?d?s megk?t?s?t megel?z?en az ?rintett k?r?s?re t?rt?n? l?p?sek megt?tel?hez sz?ks?ges;
 • az adatkezel?s az adatkezel?re vonatkoz? jogi k?telezetts?g teljes?t?s?hez sz?ks?ges;

 

A fentiek ?rtelm?ben az adatkezel?s jogszer?nek min?s?l, ha arra valamely szolg?ltat?s megrendel?se vagy term?k v?s?rl?sa c?lj?b?l, szerz?d?s vagy szerz?d?sk?t?si sz?nd?k keret?ben van sz?ks?g.

 

Az SL Group Kft., mint Adatkezel? tev?kenys?g?vel ?sszef?gg?sben az al?bbi adatkezel?si tev?kenys?get v?gzi:

 • Megrendel?ssel, sz?ml?z?ssal kapcsolatos adatkezel?s?
 • Adatkezel?s jogszab?lyi h?ttere ?s jogalapja : Az Info tv. ?s a Sz?mviteli t?rv?ny, jogalapja az ?rintett szem?ly ?nk?ntes hozz?j?rul?sa.

1.2 Az adatkezel?s c?lja ?s id?tartama: A megrendel?s teljes?t?se ?s a jogszab?lyoknak megfelel? sz?mla ki?ll?t?sa ?s a sz?mviteli bizonylat meg?rz?si k?telezetts?g. A ki?ll?tott sz?ml?kat a 2000. ?vi C. t?rv?ny a sz?mvitelr?l 169.? (2) bekezd?s alapj?n a sz?mla ki?ll?t?s?t?l sz?m?tott 8 ?vig meg kell ?rizni.

 • A kezelt adatok k?re:

n?v

e mail c?m

telefonsz?m

fax sz?m

sz?ll?t?si ?s sz?ml?z?si c?m

 

 • H?rlev?l k?ld?ssel kapcsolatos adatkezel?s

 

 • Adatkezel?s jogszab?lyi h?ttere ?s jogalapja : Az Info tv. ?s a Gazdas?gi rekl?mtev?kenys?gr?l sz?l? 2008. ?vi XLVIII. tv , jogalapja az ?rintett szem?ly ?nk?ntes hozz?j?rul?sa.

2.2 Az adatkezel?s c?lja ?s id?tartama: Az ?rintett t?j?koztat?sa a legfrissebb aj?nlatokr?l, akci?kr?l. Az adatkezel?s az ?rintett hozz?j?rul?s?nak visszavon?sig t?rt?nik.

2.3A kezelt adatok k?re:

n?v

e mail c?m

 • Regisztr?ci?val egy?tt j?r? adatkezel?s
  • Adatkezel?s jogszab?lyi h?ttere ?s jogalapja : Az Info tv. ?s a Polg?ri T?rv?nyk?nvy , jogalapja az ?rintett szem?ly ?nk?ntes hozz?j?rul?sa.

3.2 Az adatkezel?s c?lja ?s id?tartama: A regisztr?ci? sor?n megadott adatok t?rol?s?val az Adatkezel? k?nyelmesebb szolg?ltat?st tud ny?jtani. Az adatkezel?s az ?rintett hozz?j?rul?s?nak visszavon?sig t?rt?nik.

3.3A kezelt adatok k?re:

n?v

e mail c?m

telefonsz?m, fax sz?m

sz?ll?t?si ?s sz?ml?z?si c?m

ad?sz?m

IP c?m

 

 • Regisztr?ci?hoz nem k?t?tt adatkezel?se

?

 • Adatkezel?s jogszab?lyi h?ttere ?s jogalapja : Az Info tv. ?s a Polg?ri T?rv?nyk?nyv , jogalapja az ?rintett szem?ly ?nk?ntes hozz?j?rul?sa.

4.2Az adatkezel?s c?lja ?s id?tartama: A megrendelt szolg?ltat?s teljes?t?se. Az adatkezel?s az ?rintett hozz?j?rul?s?nak visszavon?sig t?rt?nik.

4..3A kezelt adatok k?re:

n?v

e mail c?m

telefonsz?m, fax sz?m

sz?ll?t?si ?s sz?ml?z?si c?m

ad?sz?m

?

Az ?rintett szem?ly t?j?koztat?sa, jogai

A tisztess?ges ?s ?tl?that? adatkezel?s elve megk?veteli, hogy az ?rintett t?j?koztat?st kapjon az adatkezel?s t?ny?r?l ?s c?ljair?l.

Ha a szem?lyes adatokat az ?rintett?l gy?jtik, az ?rintettet arr?l is t?j?koztatni kell, hogy k?teles-e a szem?lyes adatokat k?z?lni, valamint hogy az adatszolg?ltat?s elmarad?sa milyen k?vetkezm?nyekkel j?r. Ezeket az inform?ci?kat szabv?nyos?tott ikonokkal is ki lehet eg?sz?teni annak ?rdek?ben, hogy az ?rintett a tervezett adatkezel?sr?l j?l l?that?, k?nnyen ?rthet? ?s j?l olvashat? form?ban ?ltal?nos t?j?koztat?st kapjon.

Az ?rintettre vonatkoz? szem?lyes adatok kezel?s?vel ?sszef?gg? t?j?koztat?st az adatgy?jt?s id?pontj?ban kell az ?rintett r?sz?re megadni.

Az ?rintett jogosult, hogy hozz?f?rjen a r? vonatkoz?an gy?jt?tt adatokhoz, valamint arra, hogy egyszer?en ?s ?sszer? id?k?z?nk?nt, az adatkezel?s jogszer?s?g?nek meg?llap?t?sa ?s ellen?rz?se ?rdek?ben gyakorolja e jog?t. Minden ?rintett sz?m?ra biztos?tani kell a jogot arra, hogy megismerje k?l?n?sen a szem?lyes adatok kezel?s?nek c?ljait, tov?bb? ha lehets?ges, azt, hogy a szem?lyes adatok kezel?se milyen id?tartamra vonatkozik,

Az ?rintett jogosult k?l?n?sen arra, hogy szem?lyes adatait t?r?lj?k ?s a tov?bbiakban ne kezelj?k, ha a szem?lyes adatok gy?jt?s?re vagy m?s m?don val? kezel?s?re az adatkezel?s eredeti c?ljaival ?sszef?gg?sben m?r nincs sz?ks?g, vagy ha az ?rintettek visszavont?k az adatok kezel?s?hez adott hozz?j?rul?sukat.

Ha a szem?lyes adatok kezel?se k?zvetlen ?zletszerz?s ?rdek?ben t?rt?nik, az ?rintett sz?m?ra biztos?tani kell a jogot arra, hogy b?rmikor d?jmentesen tiltakozzon a r? vonatkoz? szem?lyes adatok e c?lb?l t?rt?n? kezel?se ellen.

Az adatkezel?ssel kapcsolatos jogok

A t?j?koztat?s k?r?shez val? jog

B?rmely szem?ly a megadott el?rhet?s?geken kereszt?l t?j?koztat?st k?rhet arr?l, hogy a szervezet?milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezel?si c?l miatt, milyen forr?sb?l, mennyi ideig kezeli. A k?relm?re halad?ktalanul, de?legfeljebb 25 napon bel?l, a megadott el?rhet?s?gre t?j?koztat?st kell k?ldeni.

A helyesb?t?shez val? jog

B?rmely szem?ly a megadott el?rhet?s?geken kereszt?l k?rheti b?rmely?adat?nak m?dos?t?s?t. Err?l k?relm?re halad?ktalanul, de?legfeljebb 25 napon bel?l int?zkedni kell ?s a megadott el?rhet?s?gre t?j?koztat?st kell k?ldeni.

A t?rl?shez val? jog

B?rmely szem?ly a megadott el?rhet?s?geken kereszt?l k?rheti adat?nak t?rl?s?t. K?relm?re ezt halad?ktalanul, de?legfeljebb 25 napon bel?l meg kell tenni ?s a megadott el?rhet?s?gre t?j?koztat?st kell k?ldeni.

A ?korl?toz?shoz val? jog

Az ?rintett a megadott el?rhet?s?geken kereszt?l k?rheti adat?nak korl?toz?s?t. ?A korl?toz?s addig tart, am?g a megjel?lt indok sz?ks?gess? teszi az adatok z?rol?s?t.?Korl?toz?s az al?bbi esetekben k?rhet?:

 • az ?rintett vitatja a szem?lyes adatok pontoss?g?t, helyt?ll?s?g?t vagy hi?nytalans?g?t a fenn?ll? k?ts?g tiszt?z?s?nak id?tartam?ig.,
 • ha az adatok t?rl?s?nek lenne helye, de az ?rintett ?r?sbeli nyilatkozata, vagy az adatkezel? rendelkez?s?re ?ll? inform?ci?k alapj?n megalapozottan felt?telezhet?, hogy az adatok t?rl?se s?rten? az ?rintett jogos ?rdekeit, a t?rl?s mell?z?s?t megalapoz? jogos ?rdek fenn?ll?s?nak id?tartam?ig.,
 • ha az adatok t?rl?s?nek lenne helye, de az Adatkezel? vagy m?s k?zfeladatot ell?t? szerv ?ltal vagy r?szv?tel?vel v?gzett, jogszab?lyban meghat?rozott vizsg?latok vagy elj?r?sok- ?gy k?l?n?sen b?ntet?elj?r?s- sor?n az adatok bizony?t?kk?nt val? meg?rz?se sz?ks?ges, ezen vizsg?lat vagy elj?r?s v?gleges, illetve joger?s lez?r?sig.

A tiltakoz?shoz val? jog

B?rmely szem?ly a megadott el?rhet?s?geken kereszt?l tiltakozhat az adatkezel?s ellen. A?tiltakoz?st a k?relem beny?jt?s?t?l sz?m?tott legr?videbb id?n bel?l, de legfeljebb 15 napon bel?l meg kell vizsg?lni, annak megalapozotts?ga k?rd?s?ben d?nt?st kell hozni ?s a d?nt?sr?l?a megadott el?rhet?s?gre t?j?koztat?st kell k?ldeni.

Az adatkezel?ssel kapcsolatos jog?rv?nyes?t?si lehet?s?g

Nemzeti Adatv?delmi ?s Inform?ci?szabads?g Hat?s?g

Postac?m: 1530 Budapest, Pf.: 5.

C?m: 1125 Budapest, Szil?gyi Erzs?bet fasor 22/c? Telefon: +36 (1) 391-1400? Fax: +36 (1) 391-1410? E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu? URL https://naih.hu? koordin?t?k: ? 47?30’56”; K 18?59’57”

Az ?rintett a jogainak megs?rt?se eset?n az adat?tvev? az adatkezel? ellen b?r?s?ghoz fordulhat. A b?r?s?g az ?gyben soron k?v?l j?r el. A pert az ?rintett – v?laszt?sa szerint – a lak?helye vagy tart?zkod?si helye szerint illet?kes t?rv?nysz?k el?tt is megind?thatja.

Adatbiztons?g

Az adatokat megfelel? int?zked?sekkel v?deni kell k?l?n?sen a jogosulatlan hozz?f?r?s, megv?ltoztat?s, tov?bb?t?s, nyilv?noss?gra hozatal, t?rl?s vagy megsemmis?t?s, valamint a v?letlen megsemmis?l?s ?s s?r?l?s, tov?bb? az alkalmazott technika megv?ltoz?s?b?l fakad? hozz?f?rhetetlenn? v?l?s ellen.

A nyilv?ntart?sokban elektronikusan kezelt adat?llom?nyok v?delme ?rdek?ben megfelel? technikai megold?ssal biztos?tani kell, hogy a nyilv?ntart?sokban t?rolt adatok k?zvetlen?l ne legyenek ?sszekapcsolhat?k ?s az ?rintetthez rendelhet?k.

Az adatbiztons?g megtervez?sekor ?s alkalmaz?sakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejletts?g?re. T?bb lehets?ges adatkezel?si megold?s k?z?l azt kell v?lasztani, amely a szem?lyes adatok magasabb szint? v?delm?t biztos?tja, kiv?ve, ha az ar?nytalan neh?zs?get jelentene az adatkezel?nek.

Adatv?delmi incidens

Az adatv?delmi incidens a biztons?g olyan s?r?l?se, amely a tov?bb?tott, t?rolt vagy m?s m?don kezelt szem?lyes adatok v?letlen vagy jogellenes megsemmis?t?s?t, elveszt?s?t, megv?ltoztat?s?t, jogosulatlan k?zl?s?t vagy az azokhoz val? jogosulatlan hozz?f?r?st eredm?nyezi.

Az adatv?delmi incidens megfelel? ?s kell? idej? int?zked?s hi?ny?ban fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni k?rokat okozhat a term?szetes szem?lyeknek, t?bbek k?z?tt a szem?lyes adataik feletti rendelkez?s elveszt?s?t vagy a jogaik korl?toz?s?t, a h?tr?nyos megk?l?nb?ztet?st, a szem?lyazonoss?g-lop?st vagy a szem?lyazonoss?ggal val? vissza?l?st.

Az adatv?delmi incidenst indokolatlan k?sedelem n?lk?l, legk?s?bb 72 ?r?n bel?l be kell jelenteni az illet?kes fel?gyeleti hat?s?gn?l, kiv?ve, ha az elsz?moltathat?s?g elv?vel ?sszhangban bizony?tani lehet, hogy az adatv?delmi incidens val?sz?n?leg nem j?r kock?zattal a term?szetes szem?lyek jogaira ?s szabads?gaira n?zve.

Az ?rintett szem?lyt k?sedelem n?lk?l t?j?koztatni kell, ha az adatv?delmi incidens val?sz?n?s?thet?en magas kock?zattal j?r a term?szetes szem?ly jogaira ?s szabads?g?ra n?zve, annak ?rdek?ben, hogy megtehesse a sz?ks?ges ?vint?zked?seket.

?gyviteli ?s nyilv?ntart?s c?l? adatkezel?s

Az Adatkezel? a tev?kenys?g?hez tartoz? esetekben illetve ?gyviteli ?s nyilv?ntart?si c?lb?l szem?lyes adatokat is kezelhet.

Az adatkezel?s alapj?ul az ?rintett szem?ly megfelel? t?j?koztat?s?n alapul? ?nk?ntes ?s hat?rozott hozz?j?rul?s szolg?l. A r?szletes t?j?koztat?s ? amely kiterjed az adatkezel?s c?lj?ra, jogalapj?ra ?s id?tartam?ra valamint az ?rintett szem?ly jogaira – ut?n az ?rintettet figyelmeztetni kell az adatkezel?s ?nk?ntes jelleg?re. Az adatkezel?shez val? hozz?j?rul?st ?r?sban r?gz?teni kell.

Az ?gyviteli ?s nyilv?ntart?si c?lb?l t?rt?n? adatkezel?s az al?bbi c?lokat szolg?lja:

 • az Adatkezel? tagjainak ?s munkav?llal?inak adatkezel?se, amely jogszab?lyi k?telezetts?gen alapul;
 • az Adatkezel?vel megb?z?si jogviszonyban ?ll? szem?lyek adatkezel?se kapcsolattart?si, elsz?mol?si ?s nyilv?ntart?si c?lb?l;
 • az Adatkezel?vel ?zleti kapcsolatban ?ll? m?s szervezetek, int?zm?nyek ?s v?llalkoz?sok kapcsolattart?i adatai, amelyek term?szetes szem?lyek el?rhet?s?gi ?s azonos?t?si adatai is lehetnek;

A fentiek szerinti adatkezel?s egyr?szr?l jogszab?lyi k?telezetts?gen alapul, m?sr?szr?l pedig az ?rintett szem?ly kifejezetten hozz?j?rult adatai kezel?s?hez (p?ld?ul munkaszerz?d?s c?lj?b?l vagy weboldalon partnerk?nt regisztr?lt, stb.)

Az Adatkezel?h?z ?r?sos form?ban eljuttatott ? szem?lyes adatokat is tartalmaz? ? dokumentumok (p?ld?ul ?n?letrajz, ?ll?skeres?si jelentkez?s, egy?b beadv?ny, stb.) eset?ben az ?rintett szem?ly hozz?j?rul?s?t v?lelmezni kell. Az ?gy lez?rulta ut?n ? tov?bbi felhaszn?l?sra vonatkoz? hozz?j?rul?s hi?ny?ban ? az iratokat meg kell semmis?teni.

Az adatkezel?s alapj?ul szolg?l? jogszab?lyok

 • AZ EUR?PAI PARLAMENT ?S A TAN?CS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. ?prilis 27.) a term?szetes szem?lyeknek a szem?lyes adatok kezel?se tekintet?ben t?rt?n? v?delm?r?l ?s az ilyen adatok szabad ?raml?s?r?l, valamint a 95/46/EK rendelet hat?lyon k?v?l helyez?s?r?l (?ltal?nos adatv?delmi rendelet).
 • 2011. ?vi CXII. t?rv?ny az inform?ci?s ?nrendelkez?si jogr?l ?s az inform?ci?szabads?gr?l.
 • ?vi CVIII. t?rv?ny az elektronikus kereskedelmi szolg?ltat?sok, valamint az inform?ci?s t?rsadalommal ?sszef?gg? szolg?ltat?sok egyes k?rd?seir?l.
 • Polg?ri T?rv?nyk?nyv
 • ?vi C. t?rv?ny a sz?mvitelr?l
 • ?vi XLVIII. t?rv?ny a gazdas?gi rekl?mtev?keny?gr?l